hyper-v共享上网

1.在hyperv管理器里面新建 虚拟交换器“内部”网络
2.在宿主机上新产生的网络vEthernet连接上设置IP
192.168.173.1
255.255.255.0【默认的】
默认网关为空
DNS为空 或者8.8.8.8 114.114.114.114
3.vps主机-设置-网络设置-选中虚拟内部交换间
4.vps指定IP
192.168.137.X
255.255.255.0
192.168.137.1
DNS自动或者或者8.8.8.8 114.114.114.114

标签